นางสาวนันท์นภัส เมืองวงษ์

นักศึกษารุ่นที่ 6 รหัส 58 

รหัสนักศึกษา 580431006

ประเด็นที่สนใจ: ผลกระทบจากเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

E-mail: Peary19_91@hotmail.com