นางสาวกนกวรรณ มีพรหม

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431006               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
Environmental Movement: A Case Study of Pga K’nyau Protest on Mae Chaem Dam
E-mail:  kanokwan.meeprom@gmail.com