นางสาวกฤตยาณี ตามี่

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431028

E-mail: ninglish.missmano@gmail.com