นางสาวจุฑามาศ ตัณฑเจริญกิจ

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431011       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ปฏิบัติการทางภาษากับอัตลักษณ์ของคนยองในจังหวัดเชียงใหม่
Language Practices and  Yong Identity in  Chiang Mai Province

E-mail: Honey-minnie@hotmail.com