นางสาวชลาลัย นาสวนสุวรรณ

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431012       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การครอบครองอาณาบริเวณของรัฐกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงชุมชนคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
State’s Territorialization and Change a  Way of Life Among the Ethnic Karen in the Klity Lang Community, Kanchanaburi Province

E-mail: namethnic@gmail.com