นางสาวชิดชนก ถิ่นทิพย์

นักศึกษารุ่นที่ 5 รหัส 57 

รหัสนักศึกษา  570431003

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทยวนบริเวณประตูผา จังหวัดลำปาง
The Social Construction of Tai Yaun Nearby Pratu Pha, Lampang Province
      

E-mail: chidchanok.thintip@gmail.com