นางสาวดรุณี สิงห์พงไพร

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431045                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การรวมเข้าและการกีดกันในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Inclusion and Exclusion in the Transition Process to Commercialization:  A Case Study of Pgaz K’Nyau Ethnic Community, Huay Hom Village, Mea Hong Son Province 

Download Abstact

E-mail: theresa.masu@gmail.com