นางสาวปริศนา มั่งคั่ง

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431009       

หัวข้อวิทยานิพนธ์:  

บ้านเวียงหมอก: การประกอบสร้างทางสังคม “ชุมชนพหุวัฒนธรรม” ภายใต้ความสัมพันธ์กับรัฐไทย
Ban Wiangmork: Social Construction of “A Multicultural Community” Under Its Relationship with Thai State

E-mail:  pris.nn1990@gmail.com