นางสาวปิชญา ตะนอย

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431033                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

สะมัง: ผู้นำตามประเพณีในกระแสความทันสมัยของชุมชนลัวะในภาคเหนือของประเทศไทย
Samang: Traditional Leader in the  Path of Modernity of a Lua Community in Northern Thailand

E-mail:  gmbebeam@gmail.com