นางสาวภาวิณี หงส์เผือก

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา 560431012                    

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ชุมชนปฏิบัติในการฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา กรณีศึกษา: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Community of Practice in the Reival of Lanna Culture: Case Study of Lanna Wisdoms School          

E-mail:  pawinee_hp@hotmail.com