นางสาวรัตนา ด้วยดี

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431015

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ม้งคริสเตียนในเมืองเชียงใหม่กับความทันสมัย
Christian Hmong in Urban Chiang Mai and Modernity

E-mail:  Fernmc278@gmail.com