นางสาวศศิภา คำก่ำ

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431048       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

วิถีการดำรงชีพและความแตกต่างทางสังคมของคนขมุในการพัฒนาทุนนิยมบริเวณชายแดนไทย-ลาว
Livelihoods and Social Differentiation of the Khamu People in Economic Development on Thai-Laos Border

Download Abstact

E-mail: sasipar_nhong@hotmail.com