นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431014                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์:   

การปรับเลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านจากประเทศพม่า ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Socio-Economic Mobility of Female Tailors from Myanmar  in Mae Sot, Tak Province

E-mail:  sirapone33@hotmail.com