นางสาวอะมีมะ แซ่จู

นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 53 

รหัสนักศึกษา 530431029               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือของชาวลีซู
Commoditization of Lisu Handicrafts

Download Abstact

E-mail: msaeju@gmail.com