นางสาวอารียา รัตนเวียงผา

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431035              

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในเชียงใหม่
Construction of Pga K’nyau Nun of Mae Pon Mission in Chiang Mai

E-mail:  Mreeya2013@gmail.com