นางสาวอุไร ยังชีพสุจริต

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา 540431038               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การช่วงชิงความทรงจำทางสังคมในชุมชนม้งดอยยาว – ดอยผาหม่น
Contesting Social Memories in Hmong Community of Doi Yao – Doi Phamon

Download Abstact

E-mail: urai.2530@hotmail.com