นางสาวเพ็ญพิศ ชงักรัมย์

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา 560431011                    

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การจินตนาการชุมชนของชาวดาราอางภายใต้บริบทของรัฐชาติไทย
Imagining Community of Dara-ang in Thai Nation-State Context            

E-mail:  pui_donzeelsclub@hotmail.com