นายจันทร์ไชยลือ ป่ายีจัวลือมัว

นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 53 

รหัสนักศึกษา 530431024                 

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การแต่งงานข้ามชาติระหว่างม้งในลาวและในสหรัฐอเมริกา: ความหมายและกระบวนการ
Transnational Marriage between the Hmong in Laos and in the United States of America: Social Meanings and Processes

Download Abstact

E-mail: juviong@gmail.com