นายซูลอัซรี มะสะ

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431044

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ชุมชนปฏิบัติใน “ปอเนาะ” กับการสร้างความเป็นมลายูมุสลิม
Community of Practice in “Pondok” and the Construction Process of Being Malay Muslims

E-mail: Zulazrixabi@gmail.com