นายธนวัฒน์ ปาลี

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431046       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การเมืองเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนในลำพูน
Politics of Identity Reconstruction among Yong People in Lamphun    

Download Abstact       

E-mail: tanawatpalee@hotmail.com