นายรณชัย อาดำ

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431031

E-mail: atlantica1993@gmail.com