นายสงกรานต์ จันต๊ะคาด

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา 550431006        

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

“ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ”: คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง
 “Thai Plad Tin Phak Nuea”:  Active “Citizen” Without Citizenship

Download Abstact

E-mail: Reelr7@gmail.com