นายสมคิด แสงจันทร์

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431034              

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

แรงปรารถนาและการสร้างตัวตนของกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
Desire and Identity Construction of Shan Youth Groups in Chiang Mai Province            

E-mail:  Somkid_sengjan@hotmail.com