นายอัสรี มาหะมะ

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431049                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

“จราเมาะห์อากามา” (การบรรยายศาสนา): ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต
“Ceramoh Agama”: Meaning and Religious Movements of the Traditional Malay Muslim

Download Abstact

E-mail: atree_305@hotmail.com