นายอุกฤษฎ์ จอมยิ้ม

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431050       

หัวข้อวิทยานิพนธ์:

“วิถีอีสาน” ในวัฒนธรรมประชา: การแสดงในสถานบันเทิง “อีสานเถิดเทิง”กรุงเทพมหานคร
“Isaan Ways” in Pop Culture: Isaan Performance ”IsaanTheudTherng” Pub in Bangkok

Download Abstact

E-mail: ujomyim@yahoo.com