พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา 540431037                

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

พระสงฆ์และสามเณรข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาร์และปฏิบัติการในพื้นที่ศาสนาและวัฒนธรรม
Transborder Buddhist Monks and Novices from Myanmar and their Practices in  Religious and Cultural Spaces

Download Abstact

E-mail: sapawut.a@gmail.com