งานวิจัยเชิงนโยบาย

All I 2553 I 2554-2555 I 2555-2556 I 2556-2557 

โครงการวิจัย พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติครม. วันที่ 3 สิงหาคม 2553

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับบริบทของปัญหาในกระบวนการพิสูจน์สถานะทางบุคคล การจดทะเบียนสถานะทางบุคคล และการอนุมัติสัญชาติ